วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย


โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายหรือ BIOFAT เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหุ้นส่วน 9 รายจาก 7 ประเทศ เป็นโครงการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเชื้อเพลิงชีวภาพที่ทำจากสาหร่าย ทั้งเอทานอล, ไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ สามารถผลิตได้จากสาหร่าย แม้จะมีการผลิตเป็นจำนวนมากในทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพลังงานในอนาคตเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม


โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนส่วนใหญ่จากคณะกรรมาธิการยุโรป ในโครงการกองทุนโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากสาหร่าย โดยสาหร่ายที่มีศักยภาพที่จะนำมาผลิตจะให้พลังงานสูง และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำ ซึ่งเรื่องนี้มีการเข้าใจกันมานานแล้ว แต่ข้อเสียคือการพัฒนาดังกล่าวยังมีความชัดเจนไม่มากนัก ดังนั้นโครงการไบโอแฟ็ตพยายามที่จะเพิ่มผลประโยชน์จากสาหร่าย ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง นอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงชีวภาพ

โครงการสาธิตมีเป้าหมายที่จะรวมทั้งห่วงโซ่ในการผลิตทั้งเอทานอล และไบโอดีเซล โดยกระบวนการเริ่มต้นด้วยการเลือกสายพันธุ์, เพาะเลี้ยง และพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว

สำหรับทีมพัฒนาโครงการต้นแบบจะอยู่ในอิสราเอล, โปรตุเกสและอิตาลี โครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลาราว 4 ปีในการผลิตสาหร่ายให้ได้ประมาณ 900 ตันต่อปี ที่โรงงานต้นแบบในพื้นที่ 1 แสนตารางเมตร

Resources : EU

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น