วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้น


นโยบายของสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเรียกร้องให้มีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงแบบฟอสซิล ซึ่งจะช่วยสุขภาพของมนุษย์จากการลดความร้อนของโลก แต่กลับเป็นการเพิ่มภาระให้กับโลก ทั้งโรคภัยไข้เจ็บและการเสียชีวิต

ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารทั่วโลก ซึ่งมาจากการเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารมาเป็นพืชสำหรับใช้ทำเชื้อเพลิงชีวภาพ ในขณะที่คนยากจนที่มีรายได้น้อยกว่า $1.25 หรือราว 39 บาทต่อวัน อาจไม่มีเงินซื้ออาหารได้เพียงพอ ทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้นก็จะเพิ่มการเสียชีวิตและโรคภัยด้วย

โดยงานวิจัยของธนาคารโลกระบุว่า การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มากขึ้นในปี 2004-2010 เป็นการผลักดันให้คนมากกว่า 35 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาเข้าไปสู่ความยากจนมากยิ่งขึ้น โดยสถิติจากองค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีผู้เสียอย่างน้อย 192,000 คนต่อปี และเป็นโรคที่ทำให้มีความพิการอีก 6.7 ล้านคนต่อปี ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าการเสียชีวิตและเป็นโรคมาจากความยากจน ทางทีมวิจัยยังได้บันทึกว่าการเสียชีวิตและเป็นโรคมาจากความยากจนมีความเป็นจริง ในขณะที่การเสียชีวิตและเป็นโรคมาจากภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องสมมติ

Resources : World Bank

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น